Nyheter

Haldex bokslutskommuniké: God tillväxt och förbättrad lönsamhet

den 12 februari 2015 07:07 Företagsprofil

”Det är inte utan viss stolthet som jag blickar tillbaka på året som gått. Under 2014 växte vi snabbare än marknaden samtidigt som vi förbättrade lönsamheten till en nivå som Haldex inte uppvisat på många år. Under de senaste två åren har vi arbetat med att effektivisera och fokusera verksamheten och vi ser nu resultatet av det arbetet.

Med de omfattande kundavtal vi tecknat för skivbromsar, bl.a med Daimler, har vi lagt grunden för fortsatt expansion inom denna viktiga produktgrupp. Vi har tagit marknadsandelar i Europa och är väl rustade när skivbromsförsäljningen tar fart. Med de slutförda tyska fackförhandlingarna ser vi slutet på det omstruktureringsprogram som löpt sedan 2013 och vi kan nu fokusera mer på investeringsprojekt istället för omstruktureringsprojekt. Det nya utvecklingscentrat i Pune i Indien ligger bra i tiden på en marknad som börjat återhämta sig efter flera dåliga år. I England har våra utvecklingsingenjörer precis flyttat in i det nya utvecklings- och testcentrat som är del av MIRAs testbana. Med den nya byggnaden på plats kommer teknik och testning att samlokaliseras, vilket kommer att leda till kortare utvecklingscykler och ökad kundorientering.

Vår långsiktiga vision är Haldexprodukter med noll fel. Vi arbetar oerhört engagerat med att ständigt förbättra vår verksamhet och är redan på en bra nivå. Trots detta har vi ett garantiärende i Nordamerika som kräver en omfattande insats i form av en fältinspektion och utbyte av produkter. Felutfallet är oerhört lågt, 0,03 procent, men vi tar självklart ansvar för våra produkter och vill vara en bra och långsiktig partner till våra kunder. Vi vill uthålligt uppnå 10 procents rörelsemarginal och då måste vår verksamhet fungera bra i varje beståndsdel.

Under senare del av 2014 fick vi den sista delen av vår strategi på plats och vi presenterade uppdaterade långsiktiga finansiella mål. 2014 blev ett bevis på att vi lönsamt kan växa snabbare än marknaden och vi kommer outtröttat fortsätta detta arbete under 2015. Utöver organisk tillväxt är vi även intresserade av kompletterande företagsförvärv. Marknadsläget framåt ser inte lika positivt ut som 2014. Vi tror på ökad nyproduktion av lastbilar och släpvagnar, men då de redan nått en hög nivå förväntas de relativa tillväxttalen på marknaden vara lägre än de vi såg under 2014. Det är emellertid fortfarande en positiv marknad att verka på, som ger oss goda förutsättningar för ett bra 2015.”

 Bo Annvik, VD och koncernchef

 

Ett år med god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Omsättningen för 2014 uppgick till 4 380 (3 920) MSEK, vilket motsvarar en tillväxt med 12 procent jämfört med samma period föregående år. Justerat för valuta ökade omsättningen med 8 procent. Under fjärde kvartalet uppgick omsättningen till 1 092 (908) MSEK, vilket motsvarar en tillväxt med 10 procent justerat för valuta.

Rörelseresultat för 2014 exklusive engångsposter uppgick till 408 (281) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 9,3 (7,2) procent. Inklusive engångsposter uppgick rörelseresultatet till 233 (153) MSEK och rörelsemarginalen till 5,3 (3,9) procent. För fjärde kvartalet uppgick rörelseresultatet exklusive engångsposter till 101 (66) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 9,3 (7,3) procent.

Resultatet belastas med engångsposter på 175 (128) MSEK för helåret och med 69 (13) MSEK under det fjärde kvartalet. 112 (128) MSEK av de totala engångskostnaderna är hänförliga till omstruktureringsprogrammet.

Under november inledde Haldex en fältinspektion av en variant av bolagets bromscylindrar på den Nordamerikanska marknaden. Baserat på en omfattande analys från fältinspektionen har ytterligare en felkälla, som kan uppstå under vissa speciella omständigheter, kunnat identifieras och Haldex har därmed beslutat att utöka inspektionen till att erbjuda utbyte av produkten. Kostnaden bedöms till 65 MSEK. Denna summa ersätter den tidigare bedömning på 35 MSEK som kommunicerades i delårsrapporten för tredje kvartalet. Hela summan belastade resultatet under fjärde kvartalet som en engångspost.

För 2014 uppgick resultat efter skatt till 107 (38) MSEK och resultat per aktie till 2,32 (0,80) SEK. Motsvarande siffror för fjärde kvartalet är 17 (12) MSEK i resultat efter skatt och 0,38 (0,26) SEK i resultat per aktie.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 435 (282) MSEK för helåret och till 204 (76) MSEK för fjärde kvartalet.

Haldex styrelse föreslår årsstämman en utdelning på 3,00 (2,00) SEK per aktie.

Nyckeltal, oktober – december 2014

(motsvarande period föregående år inom parantes)

 • Nettoomsättning, MSEK     1 092 (908)

 • Rörelseresultat exkl. engångsposter, MSEK   101 (66)

 • Rörelseresultat, MSEK   32 (53)

 • Rörelsemarginal exkl. engångsposter, %   9,3 (7,3)

 • Rörelsemarginal, %   3,0 (5,9)

 • Avkastning på sysselsatt kapital exkl. engångsposter, %1   21,4 (14,6)

 • Avkastning på sysselsatt kapital, %1   12,2 (7,8)

 • Resultat efter skatt, MSEK   17 (12)

 • Resultat per aktie, SEK   0,38 (0,26)

 • Kassaflöde, löpande verksamhet, MSEK   204 (76)

Nyckeltal, helår 2014

(motsvarande period föregående år inom parantes)

 • Nettoomsättning, MSEK     4 380 (3 920)

 • Rörelseresultat exkl. engångsposter, MSEK   408 (281)

 • Rörelseresultat, MSEK   233 (153)

 • Rörelsemarginal exkl. engångsposter, %   9,3 (7,2)

 • Rörelsemarginal, %   5,3 (3,9)

 • Avkastning på sysselsatt kapital exkl. engångsposter, %1   21,4 (14,6)

 • Avkastning på sysselsatt kapital, %1   12,2 (7,8)

 • Resultat efter skatt, MSEK   107 (38)

 • Resultat per aktie, SEK   2,32 (0,80)

 • Kassaflöde, löpande verksamhet, MSEK   435 (282)

1) Rullande tolv månader


Fullständig delårsrapport

Den fullständiga delårsrapporten finns tillgänglig på http://www.haldex.com/finansiellarapporter eller på http://news.cision.com/se/haldex

Haldex AB

Tipsa dina vänner på Facebook
tweetTips dina vänner på LinkedIn

Mer Pressmeddelande

Experter på grova konstruktioner
Experter på grova konstruktioner
Vi är förvisso ett ödmjukt gäng, men är det något vi kan, så är det grova konstruktioner. Våra licensierade svetsare har full utrustning för el-, MIG-, MAG- och TIG-svetsning och tar sig gärna an dina mest komplicerade svetsuppdrag. Tunga lyft, konstruktion, tillverkning och montage ingår också i vårt utbud, vilket..
Sitab Industriteknik har kompetensen du behöver
Sitab Industriteknik har kompetensen du behöver
Våra industritjänster Vi har funnits till hands för framför allt stålindustrin i mer än trettio år. Det är i samverkan med dessa kunder som vi har byggt upp vår spetskompetens inom grova konstruktioner, beräkningar och tillverkning. Det nära samarbetet gör att vår verksamhet präglas av flexibilitet och kundanpassade..
PROCESS FÖR GENOMFÖRING AV INDIVIDUELLA BESTÄLLNINGAR
PROCESS FÖR GENOMFÖRING AV INDIVIDUELLA BESTÄLLNINGAR
1. Kunden kontaktar vårt företag via telefon eller e-post och anger vilket problem som behöver lösas. Det är nödvändigt att presentera den tekniska dokumentationen av de färdiga detaljerna. 2. Specialistteamet genomför en teknisk analys av problemet, efter att man har bekantat sig med kundens behov. Kunden får sedan en återkoppling..
Göhlins i Gnosjö investerar ytterligare i Tejpverksamheten
Göhlins i Gnosjö investerar ytterligare i Tejpverksamheten
 En ökad efterfrågan på dubbelhäftande och även enkelhäftande tejper som tar Göhlins mot nya rekordnivåer. Tejp är en otroligt pålitlig och stark sammanfogningslösning som i många fall är mer hållbart och effektivt jämfört med nit, bult eller svetsning. Fördelen med att applicera tejp är att du..
AnVa Polytech tillverkar högkvalitativa produkter i gummi, TPE och silikon
AnVa Polytech tillverkar högkvalitativa produkter i gummi, TPE och silikon
Lösningsorienterad tillverkare av högsta standard AnVa Polytech tillverkar högkvalitativa produkter i gummi, TPE och silikon. Med en spetskompetens inom komplexa elastomera produkter finner du även kombinationer av gummi med plast eller metall. Vi är en kvalificerad tillverkare av komplexa elastomera produkter i gummi, TPE och silikon samt elastomerer i..
Climarub - Hög prestanda med mindre koldioxidutsläpp
Climarub - Hög prestanda med mindre koldioxidutsläpp
Climarub är AnVa Polytechs nya gummimaterial utvecklat för att minska miljöpåverkan. Det kan ersätta traditionellt EPDM-gummi vilket leder till betydligt lägre koldioxidutsläpp.   Tekniskt fungerar Climarub lika bra som traditionellt EPDM-gummi. AnVa kommer att se till att dina specifika tekniska och funktionella krav uppfylls när kunderna..
Demovideo från WTJ, tillverkning av stora produkter!
Demovideo från WTJ, tillverkning av stora produkter!
WTJ Produktion i Arbrå är en legoleverantör inom tillverkningsindustrin med maskinpark för de riktigt stora produkterna. Styrkan ligger i att erbjuda helhetslösningar och lägsta totalkostnad för produktion. Styrka ligger i skärning, kantbockning, robotsvetsning, svetsning och montering. WTJ tillhandahåller idag artiklar från..
Carlsson & Möller AB arbetar på som vanligt (nästan)
Carlsson & Möller AB arbetar på som vanligt (nästan)
Vår verksamhet är igång och vi finns på plats för att ta emot era förfrågningar, beställningar samt för att bolla idéer om materialval mm. Då det råder lite begränsande restriktioner beträffande besök vill vi informera om att vi även jobbar digitalt och träffar er gärna via Teams. Vi bjuder in er..
Helhetsleverantör för de riktigt stora produkterna
Helhetsleverantör för de riktigt stora produkterna
Har du behov av en helhetsleverantör som kan skära, bocka, robotsvetsa, svetsa och montera? WTJ är en renodlad legoleverantör inom tillverkningsindustrin med maskinpark för de riktigt stora produkterna. Styrkan ligger i att erbjuda helhetslösningar och lägsta totalkostnad för er produktion. WTJ har idag ca 8000 m2 produktionsyta och en..
Från och med nu kan våra kunder besöka våra produktionsanläggningar utan att gå utanför deras kontor.
Från och med nu kan våra kunder besöka våra produktionsanläggningar utan att gå utanför deras kontor.
COVID har medfört några utmaningar. Marknaden kommer inte att vara densamma och inte heller kundupplevelsen kommer att vara densamma. Hennordic har mött utmaningarna och gjort ett första steg för att genomföra sin digitala transformation. Från och med nu kan våra kunder besöka våra produktionsanläggningar utan att gå utanför..
WÅHLINS - En ledande totalleverantör inom figurskärning
WÅHLINS - En ledande totalleverantör inom figurskärning
TRETTIO ÅRS ERFARENHET Wåhlins har idag över trettio års lång och stolt erfarenhet inom branschen. Vi är ett starkt sammansvetsat företag med tolv stycken anställda och specialiserade på riktigt tjock plåt i varmvalsat. Vi erbjuder skärning med laser-, gas- och plasmateknik. KUNDEN I FOKUS Tillsammans jobbar hela företaget..
LASERSKÄRNING
LASERSKÄRNING
Vi har en fiberlaser från Bystronic som driftsattes andra halvan av 2018 med en laserkälla på 10kW. Fiberlaser är den mest kostnadseffektiva laserskärmetoden som dessutom ger ett skärsnitt av mycket hög kvalitet. Fiberlaser möjliggör dessutom skärning i flera olika material. Vår fiberlaser är utrustad med automatisk laddning av..
PLASMASKÄRNING
PLASMASKÄRNING
Vi har två finplasma som ger ett skärresultat av hög kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris. Den senaste finplasman från Koike kom i drift i början av 2015 och har en effekt på 400 Ampere. Vid plasmaskärning finns möjligheten att märka punkter och linjer samt att i den ena maskinen fasa (max 45 gr) direkt vid skärningen i tjocklekar upp..
GASSKÄRNING
GASSKÄRNING
Genom vår moderniserade maskinpark kan vi idag bemöta det ständigt ökade behovet på marknaden. Vi har tre gasskärmaskiner och duktig personal som kör våra CNC-styrda maskiner med yrkesmässigt kunnande och kvaliteten i fokus. Vi har även möjlighet att fasa och fogbereda plåtar med bra resultat samt ett brett kontaktnät om ni..
Krylbo Verkstäder AB - Styrka, Flexibilitet, Kompetens
Krylbo Verkstäder är en internationell helhetsleverantör av industritjänster med verksamhet baserad i Dalarna. Vi erbjuder allt från konstruktion och produktion till service och montage. Vår personal är erfaren med relevant utbildning och certifiering inom sina arbetsområden.        Fabriksgatan 15 775 54 Krylbo SWEDEN +46..